อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย (ลาศึกษาต่อ)

Instructor

SURASAK PRADAPTHOY

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลภาษาฝรั่งเศสไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ผลงานวิจัย

Proceedings

ระดับชาติ

  • สุรศักดิ์ ประดับถ้อย. (2560). “การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติโอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนามของ อัล แบรต์ โกเฮน.” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7, 48-58, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 30 มิ.. 2560.