นางสาวสุวภี พวงจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205555

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดำเนินการทุนการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
  • ดำเนินการเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์และการฝึกประสบการณ์นอกหลักสูตร
  • การออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาเพื่อประกอบการขอรับทุนการศึกษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคทุนการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย