อาจารย์ ดร.ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

Instructor

TANAPONG LUEKAJORNCHAI, Ph.D.

luekajornchai_t@su.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2565)
 • ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2560)
 • สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ (ตั๋วทนาย) (2556)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556)

วิทยานิพนธ์

 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “เมื่อจักรพรรดิราชหลั่งน้ำตา: ปัญหาการได้และเสียดินแดนของสยาม” วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, ปัจจัยที่มีผลต่อการตกลงพรมแดนในดินแดนมลายูระหว่าง สยามและอังกฤษในสนธิสัญญาปี ค.ศ.1909” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560.

หนังสือ

 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “ระบบเขตแดนรัฐจารีตของสยาม,” iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต, บรรณาธิการโดย ณฐิกา ครองยุทธ (กรุงเทพฯ: ศยามปัญญา, 2565).
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย (บรรณาธิการ) , สยามเขตร : หลากหลายมิติเขตแดนสยาม, กรุงเทพฯ: illumination editions, 2565 (เป็นบรรณาธิการ, เขียนบทนำเรื่อง “เขตแดนศึกษา: การศึกษาเขตแดนไทย” และเขียนบทความในเล่ม เรื่อง “ระบบเขตแดนรัฐจารีตและปัญหาการเปลี่ยนผ่านในสยาม”)
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย และพิพัฒน์ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ), เมื่อใดจึงเป็นชาติไทย, กรุงเทพฯ: illumination editions, 2564. (เป็นบรรณาธิการ, เขียนบทนำ เรื่อง “เมื่อใดจึงเป็น(รัฐ)ชาติไทย : เมื่อตาบอดวิ่งหารัฐชาติไทย” และเขียนบทความในเล่ม 2 บทความ 1. “ชาติไทยของสยามเหนือชาวปัตตานีมลายูในศตวรรษที่ 19” และ 2. “ปัญหาการปรับใช้ทฤษฎีชาติในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป”)
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย. ปลดแอกชาติ จากศักดินา-(ราชา)ชาตินิยม. กรุงเทพฯ: มติชน, 2564.
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย. เสียดินแดนมลายู ประวัติศาสตร์ชาติ ฉบับ Plot twist. กรุงเทพฯ: มติชน, 2562. (ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท)

บทความวิชาการ

 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, ความเข้าใจต่อคำว่า “สยาม” “ไทย” และ “ลาว” ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19,” วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567).
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “สามทศวรรษ Siam mapped: จากการรื้อสร้างสู่การสถาปนาวาทกรรม ค.ศ.1994-2023,” วารสารรัฐศาสตร์สาร ในฉบับปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2566).
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “การรับมือของสยามต่อฝรั่งเศสเหนือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงก่อนวิกฤติปากน้ำ ค.ศ.1893,” วารสารประวัติศาสตร์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ประจำปีที่ 48 ฉบับมกราคม – ธันวาคม 2566.
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “จาก “จักรพรรดิราช” สู่ “ชาตินิยม”: เมื่อจักรพรรดิราชเผลอรับศีลจุ่ม”, วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564).
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “บทวิจารณ์หนังสือ “อำลาพุทธราชาชาตินิยม” ของ สุรพศ ทวีศักดิ์”, วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564).
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “ชาติไทยของสยามเหนือชาวปัตตานีมลายูในศตวรรษที่ 19”. วารสารศิลปะศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2561): 179-192
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตกลงพรมแดนในดินแดนมลายูระหว่างสยามและอังกฤษในสนธิสัญญาปี ค.ศ.1909” , วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Vol. 5 No. 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน 2561
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “บทปริทัศน์หนังสือ “Owning the Earth” — The Transforming History of Land Ownership”, วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Vol. 4 No. 2 (2017): กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

การประชุมเสวนาวิชาการ

 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “ปัญหาการปรับใช้ทฤษฎีชาติในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป”, ประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพสาร สรรพศิลป์ ใน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “ระบบเขตแดนรัฐจารีตของสยาม”, ประชุมวิชาการระดับชาติ: เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14 ในวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ

 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “กับดักชาตินิยมในประวัติศาสตร์ไทย: วิพากษ์เสร็จแล้วจะไปไหน” ในโครงการบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเรื่อง “มรสุมชีวิตภายใต้กาฬกฺกวตฺติ (Monsoon Lives in the Tropic of Darkness)” ในวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-309 อาคารปราบไตรจักร 2 (วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 น.)
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “เมื่อใดจึงเป็น (รัฐ) ชาติไทย” ในวิชา “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่” ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทาง ZOOM ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

สัมภาษณ์

 • “ทำความเข้าใจ ‘เขตแดน’ อีกครั้ง อุดช่องว่างประวัติศาสตร์ที่หายไป,” ประชาไทออนไลน์, https://prachatai.com/journal/2023/02/102600
 • รายการ “ประวัติศาสตร์นอกตำรา” EP. 166, สารคดีชุด สยาม ปาตานี, ตอนที่ 2 – แบ่งแยกแล้วปกครอง ปาตานียุค 7 หัวเมือง, https://www.youtube.com/watch?v=4LUHpvQ9mFU&t=385s
 • รายการ “ประวัติศาสตร์นอกตำรา” EP. 167, สารคดีชุด สยาม ปาตานี, ตอนที่ 3 – อวสาน 7 หัวเมือง, https://www.youtube.com/watch?v=upYxpvL2PZg&t=929s
 • รายการ “ประวัติศาสตร์นอกตำรา” EP. 166, สารคดีชุด สยาม ปาตานี, ตอนที่ 4 – ดินแดนมลายู ได้ หรือ เสีย, https://www.youtube.com/watch?v=FVfwtPIeyj4&t=977s
 • ให้สัมภาษณ์ Thai PBS รายการ ทันโลก เรื่อง “เกาะกลางแม่น้ำโขง ข้อพิพาทเรื่องพรมแดน” ออกอากาศวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565, https://www.facebook.com/watch/?v=946553656046516
 • Local Talk&Tell x Matichon Book – สำนักพิมพ์มติชน: ความจริงของ ‘ชาติ’ ที่หนังสือเรียนไทยไม่บอกคุณ – ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 – https://www.facebook.com/LOCALRY/videos/3120834968151701
 • “คุณหนึ่ง ฐนพงศ์ ลือขจรชัย: จากนักกฎหมายสายนิติศาสตร์ สู่นักเขียนผู้ใช้ประสบการณ์และความรู้ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ” ทางช่อง THE STUDY TIMES ออกอากาศ 17 กรกฎาคม 2564 -https://thestatestimes.com/post/2021071714
 • “ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “ย่อไทม์ไลน์ ‘ปลดแอกชาติ’ ด้วยเรื่องจริงที่เป็นยิ่งกว่านิยาย,” – หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564
 • “คุยเรื่อง (ชัง) ชาติ เมื่อประวัติศาสตร์วนลูป กับ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย ‘สยามไม่เคยเสียดินแดนมลายู?’”- หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2562, https://www.matichon.co.th/prachachuen/interview/news_1599757
 • “ฐนพงศ์ ลือขจรชัย: 110 ปีสนธิสัญญาอังกฤษ-สยาม ประวัติศาสตร์แบบไม่ชาตินิยม” – หนังสือพิมพ์ประชาไท วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562, https://prachatai.com/journal/2019/04/82109

บทความ (ไม่เป็นทางการ)

 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, บทปริทัศน์ – กบฏชาวนา: มูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอาณานิคม ของรณชิต คูหา, https://www.illuminationseditions.com/article/65/
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “สปีวาก ผู้ไร้เสียง และความเป็นสากล: สปีวากพูดได้หรือไม่ในสังคมไทย” , https://www.illuminationseditions.com/article/61/
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “รีวิวหนังสือ ‘ชาตินิยมในลาตินอเมริกา: กระแสลมแห่งความซับซ้อน’” , https://www.illuminationseditions.com/article/55/
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “บทวิจารณ์หนังสือ “ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์: เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ไทย””, https://www.illuminationseditions.com/article/37/
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “บทวิจารณ์หนังสือ “เมื่อใดจึงเป็นชาติ”” https://www.illuminationseditions.com/article/28/
 • ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “รีวิวหนังสือ “หมุนนาฬิกาสู่เวลาทางสังคม” ของฐานิดา บุญวรรณโณ”, https://www.illuminationseditions.com/article/50/

เสวนาวิชาการ (ไม่เป็นทางการ)

 • การทำ Live งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “สยามเขตร: หลายหลายมิติเขตแดนสยาม” ณ Facebook ของ Illuminations Editions วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา 1. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
 • “Border Conflicts: ประวัติศาสตร์ ชาตินิยม และพรมแดน” ณ Facebook Live เพจ “ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น ผู้ร่วมเสวนาคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • “เสวนาบัณฑิตศึกษา” ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง อษ 1202 อาคารอักษรศาสตร์ 1 และทาง Facebook Live วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ร่วมเสวนา ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
 • “เสวนาเปิดตัวหนังสือ ‘บงการอธิปไตยฯ: การแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมตะวันตกกับการก่อรูปของรัฐสยาม’”ณ Facebook ของ Illuminations Editions วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา 1. จิตติภัทร พูนขํา และ 2. ศิวพล ชมภูพันธุ์
 • “เสวนาการถกเถียงถึงถึงหนังสือ ‘ระเบียบของวาทกรรม’ ของมิเชล ฟูโกต์ ณ Facebook ของ Illuminations Editions วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.-15.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา 1.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
 • “งานเสวนา ‘รัฐโลกวิสัย และศาสนาในพื้นที่สาธารณะ’” ณ Facebook ของ Illuminations Editions วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายาน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา 1.ปิยฤดี ไชยพร และ 2.พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง
 • “เสวนาอ่านหนังสือ ‘ปลดแอกชาติ:จากศักดินา-(ราชา)ชาตินิยม’ ของฐนพงศ์ ลือขจรชัย” ณ Facebook ของ Illuminations Editions วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา พิพัฒน์ พสุธารชาติ
 • “Live : ReardAlert! Book Talk “จากหลังบ้านคณะราษฎรถึงการปลดแอกชาติและโบว์ขาว”” วันที่ 5 พ.ค. 2564 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา 1.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล และ 2.ชานันท์ ยอดหงษ์
 • “เสวนาหนังสือ ‘เมื่อใดจึงเป็นชาติไทย’ (แบบ nerdๆ)” ณ Facebook ของ Illuminations Editions วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
 • “Matichon Book Talk : ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์” ในวาระครบรอบ 80 ปี ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ณ งาน Winter Book Fest 2020 ณ เวทีกลาง ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์นเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
 • “เสวนาการถกเถียงถึงหนังสือ ‘ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์:เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ไทย’” ณ Facebook ของ Illuminations Editions วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา 1. แพทริค โจรี และ2. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
 • “งานเสวนา ‘ถามได้หรือไม่ เมื่อใดจึงเป็นชาติ?’”, ณ ร้าน Bookmoby Readers’ Cafe ชั้น 4 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ (baac) วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 – ผู้ร่วมเสวนา ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ 2. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
 • “งานเสวนา “When is the Nation?”, – เมื่อใดจึงเป็นชาติ” ณ ห้องสมุดรูฟุส ดี สมิธ และ ชำนาญ ยุวบูรณ์ ชั้น 3 ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30-19.00 น. – ผู้ร่วมเสวนา 1. ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ 3. ชาตรี ประกิตนนทการ
 • “Book Talk เรื่อง ทำไมจึงเป็นชาติ?”, ณ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 @ อิมแพค เมืองทองธานี วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562