อาจารย์ธีรัช รำแพนเพชร

Instructor

TIRUSH RUMPANPAECH

tirushrump@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544)