อาจารย์ทศพร เพ่งดี

Instructor

TODSAPORN PANGDEE

วุฒิการศึกษา

  • Master of Arts (Korean Language and Literature) Yonsei University, Republic of Korea (2016)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)