อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม

Instructor

TOSSAPHON SRIPUM, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย สายวรรณคดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2563)
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)