อาจารย์ตวงทิพย์ พรมเขต

Instructor

TUANGTHIP PHROMKHET

phromkhet_t@silpakorn.edu

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอินโดนีเซียเพื่อชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบราวิจายา (University of Brawijaya) เมืองมาลัง จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย (2014)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)

วิทยานิพนธ์

ตวงทิพย์ พรมเขต. “แนวคิดและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของ ดี. เอ็น. ไอดิต ในช่วง ค.ศ. 1951-1965.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

ความสนใจทางวิชาการ

 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
 • ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์ภาคใต้

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ

 • ตวงทิพย์ พรมเขต. D.N. Aidit ทีปะ นุสันตารา ไอดิตกับพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: Illuminations Editions, 2563.

บทความวิจัย

 • ตวงทิพย์ พรมเขต. “‘กวาดล้างให้สิ้นซาก’: การเมืองอินโดนีเซีย หนังสือพิมพ์ฝ่ายขวา และการสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ระหว่างปี 1965–1966.” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 47 (มกราคม–ธันวาคม 2565): 74-95.

บทความทางวิชาการ

 • ตวงทิพย์ พรมเขต. “เครือข่ายการค้าปีนัง-ภูเก็ต-ตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล (ทศวรรษ 1910 ถึงทศวรรษ 1980).” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 42 (สิงหาคม 2560–กรกฎาคม 2561): 67–87.
 • ตวงทิพย์ พรมเขต. “ภูมิหลังและปฐมบทชีวิตทางการเมืองของ ดี. เอ็น. ไอดิต ปี 1923–1951.” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 40 (สิงหาคม 2558–กรกฎาคม 2559): 159–180.
 • ตวงทิพย์ พรมเขต. “การเปลี่ยนผ่านและความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียภายใต้การนำของไอดิต, 1951–1955.” ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ 4, 7 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2558): 196–214.

การประชุมวิชาการ

 • ตวงทิพย์ พรมเขต. “ปัญหาชาวจีนหลังเหตุการณ์การสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียปี 1965–1966: การตีความจากเอกสารลับสหรัฐอเมริกา.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 11 “New Normal, New Thinking, New Challenges”. หน้า 413–422. นครปฐม: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565.
 • ตวงทิพย์ พรมเขต. “การเปลี่ยนผ่านและความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียภายใต้การนำของไอดิต, 1951–1955.” เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้? โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 27–28 สิงหาคม 2558.

ผลงานในลักษณะอื่นๆ

 • ตวงทิพย์ พรมเขต. “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จประพาสชวา.” ใน อนันต์ชัย เลาหะพันธุ (บรรณาธิการ), ประวัติศาสตร์ใน “Twentieth Century Impressions of Siam: Its History, People, Commerce, Industries, and Resources”. พิมพ์ครั้งที่ 3. หน้า 47–56. นครปฐม: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.