นายอุดมพร สุวัฒนานันท์

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205597

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การให้บริการภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองคณะอักษรศาสตร์
  • ให้คำแนะนำ แก้ไขซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • ฐานข้อมูลและติดตามผลการทำงานระบบทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศ
  • ตรวจสอบการทำงานของ Access Point อาคาร 50 ปี และ อาคารวชิรมงกุฎ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย