อาจารย์ ดร.วิรวรรณ อำนวยโชคอนันต์

Instructor

Virawan Amnouychokanant, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี) (นักศึกษาปริญญาเอกโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2565)
  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2561)
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

  • Amnouychokanant, V., Boonlue, S., Chuathong, S. and Thamwipat, K., 2021, “Online Learning Using Block-based Programming to Foster Computational Thinking Abilities During the COVID-19 Pandemic”, International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 16, No. 13, pp. 227 – 247.
  • Amnouychokanant, V., Boonlue, S., Chuathong, S. and Thamwipat, K., 2021, “A Study of First-Year Students’ Attitudes toward Programming in the Innovation in Educational Technology Course”, Education Research International, Vol. 2021, Article ID 9105342, pp. 1 – 10.
  • Amnouychokanant, V., Boonlue, S., Chuathong, S. and Thamwipat, K., 2022, “Developing Computational Thinking of Freshmen Using Block-based Programming and Project-based Learning”, International Journal of Educational Communications and Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 1 – 17.

Proceedings

ระดับนานาชาติ

  • Amnouychokanant, V., Boonlue, S., Chuathong, S. and Thamwipat, K., 2020, “Teaching Strategies Guidelines to Foster the Computational Thinking Ability in Higher Education”, In Proceedings of the Asian Conference on Education 2020, pp. 413 – 426.
  • Amnouychokanant, V., Boonlue, S., Chuathong, S. and Thamwipat, K., 2020, “Measuring the Computational Thinking Abilities and Surveying Freshman Students’ Opinions on Teaching and Learning Styles”, In Proceedings of the Southeast Asian Conference on Education 2020, pp. 295 – 308.

ระดับชาติ

  • วิรวรรณ อำนวยโชคอนันต์, สรัญญา เชื้อทอง และพรรษา เอกพรประสิทธิ์, 2560, “การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติโดยใช้การ์ตูนแอนิเมชันร่วมกับวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เรื่องการซื้อของ ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCLIST 2018), วันที่ 21-24 มีนาคม 2561, ณ โนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท, หน้า 963 – 989.