อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ

Instructor

WANIDA KRAWMOH, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

waniwanida555@gmail.com, CRAWMOR_W@su.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Korean Linguistics) Ewha Womans University, Republic of Korea (2018)
 • Master of Arts (Korean Linguistics) Ewha Womans University, Republic of Korea (2012)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยบูรพา (2547)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วากยสัมพันธ์ (Syntax)
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics)
 • อรรถศาสตร์(Semantics)

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 • Krawmoh, Wanida (2018), 한국어 명령문과 청유문 연구」, 이화여자대학교 대학원, 박사학위 청구논문.
 • Krawmoh, Wanida (2012), 현대 한국어와 태국어의 인칭 대명사 대조 연구언어 유형론적 측면을 중심으로,이화여자대학교 대학원, 석사학위 청구논문.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • วนิดา คราวเหมาะ. (2566). “การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) (รายงานผลการวิจัย)”, นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความวิจัย

 • WANIDA KRAWMOH. (2023). “Online Learning Materials Analysis for the Test of Proficiency in Korean I (TOPIKⅠ): A Case Study of the Needs of Generation Y and Z”, <Journal of Arts and Thai Studies> Vol. 45, No.1 (January-April). (TCI 1)
 • WANIDA KRAWMOH. (2021). “The parts of speech in Korean Plural Marker “들 /teul/ (many)””, <Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University> Vol. 43, No. 2(July-December): 140-154. (TCI 1)
 • Krawmoh, Wanida. (2018). A Contrastive Study on Imperative Sentences in the Korean and Thai Language -A Focus on the Personal Pronoun Relationship and the Strategy of Imperative Intensity-, <Korean Linguistics> No. 78, 111-142. (KCI 1)
 • Krawmoh, Wanida. (2016). A perspective of Analogy viewed from the Acquisition from of Korean Collocations in beginning and intermediate Thai Learners of Korean, <Bilingual Research> No. 63, 239-267. (KCI 1)

Proceedings

ระดับนานาชาติ

 • KRAWMOH WANIDA. (2562). “การศึกษาเปรียบต่างทาง lexical gap ของคำศัพท์บอกอุณหภูมิระหว่างภาษาเกาหลีและภาษาไทยการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 63 ภาษาและวรรณกรรมเกาหลีเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ จัดโดย The Society of Korean Language and Literature, 93-108. Chonbuk National University, สาธารณรัฐเกาหลี, 24-25 พฤษภาคม 2562., กรุงโซล: The Society of Korean Language and Literature.
 • KRAWMOH WANIDA. (2560). “แบบลักษณ์ทางภาษาที่เกี่ยวพันกับประโยคคำสั่งและบุรุษในภาษาเกาหลีและภาษาไทยการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องปัญหาและสถานการณ์ในระดับนานาชาติด้านการวิจัยภาษาและวรรณคดีเกาหลี จัดโดยThe Society of Ewha Korean Language & Literature และ Lucete Humanities Project , 211-224. มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา, สาธารณรัฐเกาหลี, 2-3 กุมภาพันธ์ .. 2560., กรุงโซล: The Society of Ewha Korean Language & Literature.
 • KRAWMOH WANIDA. (2559). “A perspective of Analogy viewed from the Aquisition of Korean Collocations in beginning and intermediate Thai Learners of Korean” การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 33 เรื่องการวิจัยเปรียบต่างด้านคำศัพท์และการสอนคำศัพท์ จัดโดย The Korean Society of Bilingualism, 153-173. Seoul National University of Education, สาธารณรัฐเกาหลี, 2 เมษายน .. 2559., กรุงโซล: สำนักพิมพ์ฮาอู.

หนังสือและตำรา

 • องจีอินและคณะฯ. (2565). 태국어 표준교재. ตำรามาตรฐานระดับ B2. BUSAN: BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES.
 • วนิดา คราวเหมาะ. (2561). เก่งศัพท์เกาหลี 3,000 คำ ใน 30 วัน. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์กัมบัตเตะ.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

งานแปล

 • ฮวังโบรึม. (2566). ร้านหนังสือฮยูนัมดง ยินดีต้อนรับ [어서 오세요, 휴남동 서점입니다]. (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Piccolo.
 • ชองฮันกย็อง. (2566). สวัสดี คนสำคัญ [안녕, 소중한 사람]. (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Springbooks.
 • อีแจอิน. (2566). ร้านซักสืบรีดของแพกอึนโจ [세련되게 해결해 드립니다.] (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์น้ำพุ.
 • ชองยูจอง. (2566). Perfect Happiness ขอให้ฉันจงมีแต่ความสุข [완전한 행복] (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ glow.
 • คิมมีกย็อง. (2565). จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อใจเราเคลื่อนไหว [이 한마디가 나를 살렸다.] (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Springbooks.
 • อันกยูชอล. (2565). เมื่อเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ก็จะเข้าถึงหัวใจเราเอง [사물의 뒷모습] (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Springbooks.
 • อีมีเย. (2565). ร้านมหัศจรรย์สำหรับคนไม่หยุดฝัน 2 ตอน ตามหาลูกค้าที่หายไป [달러구트 꿈 백화점 2: 단골손님을 찾습니다.] (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Bibli.
 • อีกดนิม. (2564). มีใครบางคนหวังให้เธอมีชีวิตที่ดี [행운이 너에게 다가오는 중.]. (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Piccolo.
 • อีมีเย. (2564). ร้านมหัศจรรย์สำหรับคนไม่หยุดฝัน [달러구트 꿈 백화점.] (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Bibli.
 • อีแช. (2563). กว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องขอบคุณหัวใจหัวใจของเธอนะ [마음이 아름다우니 세상이 아름다워라.]. (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Springbooks.
 • โอซ็อนฮวา. (2560). เชื่อสิ เธอต้องทำได้ : Healing Mentor. (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Springbooks.
 • GNS Entertainment. (2554). Robot King หุ่นยนต์พิทักษ์โลกเล่ม 2 : Science Guardian Robot King Vol.2. (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
 • ช็องย็องฮุน. (2554). BOOM ครูวิทย์ขั้นเทพกับห้องเรียนอัจฉริยะ เล่ม 1 : The Passionate Teacher Boom’s Science Class Vol.1. (วนิดา คราวเหมาะ, แปล). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

งานตรวจทานต้นฉบับ

 • อีโดอู. (2563). เมื่อท้องฟ้าแจ่มใส ฉันจะออกไปพบเธอ I’ll Find You on a Beautiful Day. ผู้แปล นิภารัตน์ รุ่งรังษี. สำนักพิมพ์ Bibli.

ผลงานสร้างสรรค์

Internet Lecture

 • Krawmoh, Wanida, (2018). 짬뽕 태국어, ECK EDUCATION.

รายการออกอากาศ

 • Krawmoh, Wanida. (2015). “태국어로 배우는 한국어능력시험 (TOPIK)”. EBS (Korean Education Broadcasting System).

หนังสือเสียง (audio book)

 • • National Institute for International Education (NIIED). (2016). “คอนเทนต์การเรียนรู้สำหรับสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)”. Ministry of Education, Republic of Korea.