นางสาววรรณา วงษ์ธง (หัวหน้างาน)

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205599

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การจัดโครงการต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาจากแหล่งเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
  • เสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา
  • ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ASIS)
  • กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
  • กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย