รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

Associate Professor

WARANGKANA NIBHATSUKIT, Ph.D.

karakaew@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
 • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

วิทยานิพนธ์

 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย .. 2493-2529.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
 • ________. “กลุ่มคนที่สัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา .. 2172-2310.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว : การจัดทำแผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: Floor Supervisor”. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี .. 2554.
 • ________. “การศึกษา ค้นคว้า และจัดทำข้อมูลของอดีตนายกรัฐมนตรี จำนวน 10 ท่าน“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี .. 2554.
 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ และคณะ. “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้สื่อการสอนของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร“. ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี .. 2553.
 • สัญชัย สุวังบุตร และคณะ. “โครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน (ค้นคว้า วิจัย และเรียบเรียงหนังสือเก่า จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. Twentieth century impression of Siam  2. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  3. ฉลากน้ำหอม  4. แบบเรียนศัพท์กรมศึกษาธิการ  5. พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม)”. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประจำปี .. 2553.
 • มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. “การศึกษา ค้นคว้า และจัดทำข้อมูลของอดีตนายกรัฐมนตรี จำนวน 10 ท่าน“. ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี .. 2553.
 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ (ธิดา สาระยา: หัวหน้าโครงการ). “ประวัติศาสตร์บริเวณ : พัฒนาการของการค้าและอำนาจในมหาสมุทรอินเดียที่สัมพันธ์กับน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนต้นสมัยใหม่“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี .. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2559). “เศรษฐกิจการค้าในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2 (.. – ..): 65-89. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา และวรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2558). “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียน การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 37, 1 (.. – มิ..) : 239-261.b (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

Proceedings

ระดับชาติ

 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ และอภิเศก ปั้นสุวรรณ. (2559). “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี.” ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 Tourism for All, All for Tourism, สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย (มหาชน), 26 .. 2559.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2555). ฟิลิปปินส์ : ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ.
 • ________. (2554). จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์. โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ (หนังสือชุดรู้รอบรอบรู้): โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2550). หนังกวาง ไม้ฝาง ช้าง ของป่า : การค้าอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 22-23. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2558). “กบฏพระยาสวรรค์ในรอยต่อประวัติศาสตร์ธนบุรีและรัตนโกสินทร์.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37, 2 (.. – ..): 60-77. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • _______. (2558). “พัฒนาการของเมืองก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 36, 1 (.. – มิ..): 9-42. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
 • กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยาและวรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2558). “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร.” ใน วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1, หน้า 239-261.
 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ (2557). “พัฒนาการของเมืองก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1, หน้า 9-42.
 • _______. (2555). “การผสมผสานวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยา: ผลจากความเป็นเมืองท่าการค้าของกรุงศรีอยุธยา.” ใน วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2, หน้า 39-66.
 • _______. (2555). “การปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” ใน ประวัติศาสตร์ใน “Twentieth Century Impressions of Siam: Its History, People, Commerce, Industries, and Resources” นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • _______. (2554). “แนะนำหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย.” ใน วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1, หน้า 261-267.
 • _______. (2553). การศึกษาพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม): ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี.” ใน วารสารอักษรศาสตร์ 32,1: 46-71.
 • _______. (2552). การศึกษาระบบไพร่จากหลักฐานสมัยอยุธยาตอนปลาย.” ใน วารสารอักษรศาสตร์ 31,2: 178-203.
 • _______. (2551). “ประวัติศาสตร์ปลายสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี: ปัญหาการแย่งชิงอำนาจ.” ใน *วารสารประวัติศาสตร์ ฉบับ 2551*. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, หน้า 19-38.
 • _______. (2550). “ขุนนางท้องถิ่น : ผู้ประกอบกิจกรรมการค้าภายนอกสมัยอยุธยาตอนปลาย.” ใน สายธารแห่งอดีต. หน้า 44-73. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: บริษัท พี เพรส.
 • _______. (2545). “ข้อเสนอเรื่องการแบ่งยุคประวัติศาสตร์อยุธยา.” ใน โคลนไม่ติดล้อคนไม่ ติดกรอบ. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • _______. (2536). “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย .. 2493-2529.” ใน จารอดีต: รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ไทย. ปิยนาถ บุนนาค บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ระดับนานาชาติ

 • Warankana Nibhatsukit. (2006). “The Emergence of Proto-entrepreneurial Groups in the City of Ayutthaya During the 17th-18th Centuries.” Silpakorn University International Journal 6, 1-2 (January-December 2006) : 91-121.

งานแปล

 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (แปล). (2556). “ราชอาณาจักรอยุธยา .. 2112-2310 (1569-1767)” ใน ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป. กาญจนี ละอองศรี (บรรณาธิการ แปล.) กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
 • _______. (แปล). (2555). “การล่มสลายของกรานาดากับการเกิดรัฐขนาดเล็กและมรดกทางภูมิปัญญาใน อาหรับ. ทรงยศ แววหงส์ (บรรณาธิการ แปล). กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ.”การเกิดขึ้นของผู้ประกอบกิจกรรมการค้าเบื้องต้นในสังคมอยุธยา .. 2172-2310.” 22-47, ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องเวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัยประจำปี .. 2550. นครปฐม: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.