อาจารย์วัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์

Instructor

WATCHARIN ANEKPONGPAN

วุฒิการศึกษา

  • Master’s Program in Area Studies (Area Studies) University of Tsukuba, Japan (2008)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)