อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์

Instructor

WEENA WUTTHICHAMNONG, Ph.D.

weena.wtcn@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2564)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • สัมพันธสารภาษาไทย
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย

วิทยานิพนธ์

 • วีณา วุฒิจำนงค์. (2564). เรื่องเล่าความทรงจำเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศไทย: การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • วีณา วุฒิจำนงค์. (2558). การกล่าวซ้ำคู่สนทนาในการสนทนาภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • วีณา วุฒิจำนงค์. (2562). กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจำอวดหน้าจอ. ใน กุสุมา รักษมณี (บรรณาธิการ), ภาษาสรร วรรณกรรมสาร: เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 103-118. กรุงเทพมหานคร: หจก.สามลดา.
  วีณา วุฒิจำนงค์. (2561). การนิยามความหมายของคำเรียกสีในหนังสืออักขราภิธานศรับท์. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”, หน้า 654-666. 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
  วีณา วุฒิจำนงค์. (2559). หน้าที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของคำว่า “โอเค” ในบทสนทนาภาษาไทย. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 9, 2 (พฤษภาคม-กันยายน): 115-127.

ระดับนานาชาติ

 • Wutthichamnong, Weena. (2019). Interactional Functions of Other-repetition in Three Types of Thai Conversation. Paper presented at the 16th International Pragmatics Conference, Kowloon, Hong Kong.

อื่นๆ

 • วีณา วุฒิจำนงค์. (2557). “ล้มแล้วลุก” ใน หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กาญจนกานท์: รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย เล่ม 2, 129. อำพล สุวรรณธาดา และคณะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
 • วีณา วุฒิจำนงค์. (2557). “วงจรรัก” ใน หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กาญจนกานท์: รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย เล่ม 2, 130. อำพล สุวรรณธาดา และคณะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.