อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

Instructor

WIMONSIRI KLINBUBPA

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

iamairee@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
 • ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • การใช้ภาษาไทย
 • ลักษณะภาษาไทย

วิทยานิพนธ์

 • วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา. “การศึกษาคำซ้ำเสริมรูปในภาษาไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และคณะ. (2559). “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ.” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ________. “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • โอฬาร รัตนภักดี และ วิมลศิริ กลิ่นบุบผา. “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.).

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • วิมลศิริ กลิ่นบุบผา. (2559). “จากภาษาแม่สู่ภาษาที่สอง: ปัญหาการใช้คำและประโยคภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายกะเหรี่ยงและ มอญที่แสดงผ่านการวิเคราะห์ข้อผิด.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 1 (.. – มิ.. 2559): 51-79. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา. (2552). “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง“. วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่  11 ฉบับที่ 2.
 • วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา. (2549). “คำซ้ำเสียงในวรรณคดี : คำซ้ำเพื่อเสียงจริงหรือ?.”  ใน วารวัลย์ : รวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณ อายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน, 43-67. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร.