นางสาวญาณิศา แก้วสอดสีกรสิริ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205594

หน้าที่รับผิดชอบ

  • โครงการต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และภาควิชา
  • การจัดซื้อหนังสือและวารสารของภาควิชา
  • ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือ
  • ทุนสนับสนุนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย