นางสาวญาตา โภชนา

นักพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205561

หน้าที่รับผิดชอบ