อาจารย์ ดร. ยงยุทธ วิถีไตรรงค์

Instructor

YONGYOOT WITHEETRIRONG, D.Tech.Sc.

blackgis@gmail.com
089-1128604

วุฒิการศึกษา

 • D.Tech.Sc. (Remote Sensing and Geographic Information Systems) Asian Institute of Technology (AIT) 2012
 • วท.. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
 • วท.. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2539)

วิทยานิพนธ์

 • Geospatial Analysis of Contributing Factors on Nitrogen Content in Groundwater in Nakhon Pathom Province, Thailand, 2012.
 • การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อค้นหาแหล่งอาศัยของยงุก้นปล่องด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2545.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความวิชาการ

 • Witheetrirong, Y.; Tripathi, N.K.; Tipdecho, T.; Parkpian, P. Estimation of the Effect of Soil Texture on Nitrate-Nitrogen Content in Groundwater Using Optical Remote Sensing. Int. J. Environ. Res. Public Health 2011, 8, 3416-3436.

โครงการและงานวิจัย

 • โครงการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และบริหารงานตามภารกิจของ โครงการในพื้นที่ตามพระราชประสงค์” 2547-2549
 • โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลนายจ้างและสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว“ 2547-2548
 • โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (GIS)” 2547-2549
 • โครงการจัดทำระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศอุดมศึกษา” 2547-2549
 • โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน” 2548-2550
 • โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทองปี 2548-2550
 • โครงการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมปี 2550 – 2551
 • โครงการการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานวางผังมหาวิทยาลัยปี 2550 – 2551
 • จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสืบค้นตำแหน่งห้องสมุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

 • ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน
  ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • 2547 – 2553
  ตำแหน่ง นักวิจัย สถานที่ทำงาน ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราขวังสนามจันทร์
 • 2545 – 2546
 • ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โครงการศึกษาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุดรธานี
  • โครงการป้องกันภัยแล้งภาคอิสาน
 • 2539 – 2543
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สถานที่ทำงาน ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดสกลนคร
  • โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์
 • 2538 – 2539
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สถานที่ทำงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โครงการ Modeling of Agricultural Productivity in Northeast Thailand: Modeling of Field Crop Farming (MAPNET)
 • 2537 – 2538
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สถานที่ทำงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โครงการศึกษาและกำจัดขยะเปียก (งานพิเศษระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี)

ผลงานอื่นๆ

การอบรมและสัมมนา

 1. การนำเสนอระบบ GIS ต่อที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม “CEO RETREAT” โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท พัทยา (2547)
 2. การประชุมระดับนโยบายเกี่ยวกับการนำระบบ GIS ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 4/2547 (กพร.)
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่ ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 7 (2547)
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครปฐม (2548)
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2549
 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้วยรีโมทเซนซิ่ง : กรณีศึกษาป่าไม้และการใช้ที่ดิน (2550)
 7. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสำรวจและจัดทำเว็บไซด์ปี (2550)