นายยศพัทธ์ ดิษฐคำเริง

นักวิชาการอุดมศึกษา

เบอร์ภายใน 205547

หน้าที่รับผิดชอบ

  • งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะอักษรศาสตร์ ประสานงานและดูแลด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย