นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

ข่าวอื่นๆ