การประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษา
“นันโทปนันทสูตรคำหลวง: ชุบอักษรผจงจาร สืบสานอักขระไทย”

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ จัดการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษา “นันโทปนันทสูตรคำหลวง: ชุบอักษรผจงจาร สืบสานอักขระไทย” เพื่อเผยแพร่อักษรไทยย่ออันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา รวมทั้งเพื่อร่วมผลักดันให้ “หนังสือสมุดไทยเรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ทะเบียนนานาชาติ (UNESCO Memory of the World, International Register) โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของอักษรไทยย่อซึ่งเป็นอักษรไทยสมัยอยุธยาที่ใช้บันทึก “หนังสือสมุดไทยเรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง”

๒) เพื่อเผยแพร่อักษรไทยย่อจาก “หนังสือสมุดไทยเรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง” ซึ่งได้รับการ ยกย่องว่าเป็นอักษรไทยย่อที่งดงามที่สุดในสมัยอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

๓) เพื่อร่วมผลักดันให้ “หนังสือสมุดไทยเรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง” ซึ่งบันทึกด้วยอักษรไทยย่อ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจาแห่งโลก ทะเบียนนานาชาติ (UNESCO Memory of the World, International Register)

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ผู้บันทึกภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

หนังสือสมุดไทยเรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง

ที่มา: กรมศิลปากร

เปิดรับสมัครจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔