ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ครั้งที่ 3 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เพลงเขมรลออองค์ เถา

ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์)

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อสอบถาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง

โทรศัพท์ 089-174-0997

E-mail: topno17@hotmail.com

ข่าวอื่นๆ