thriverseContest-bg
โครงการประชันกลอนสด
“อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 2
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชันกลอนสด "อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 2"

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถาบันสุนทรภู่  กองทุนนภาลัย สุวรรณธาดา เพื่องานวรรณศิลป์  และกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ร่วมกันจัด โครงการประชันกลอนสด “อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองไทย และเพื่อส่งเสริมและธำรงศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวรรณศิลป์

จัดแข่งขันในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้เข้าร่วมการประชันกลอนสดเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2566

  2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการประชันกลอนสดได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน กรณีที่มีสมาชิกไม่ครบทีมหรือสมาชิกในทีมสังกัดคนละโรงเรียน คณะกรรมการจัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และหากตรวจสอบพบภายหลัง คณะกรรมการตัดสินจะไม่นำผลงานไปตรวจให้คะแนน 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ครูผู้ฝึกซ้อมเป็นผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทาง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

  2. กรอกรายละเอียดใน Google Forms และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย กรุณาพิมพ์ข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการทำเกียรติบัตร

  3. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและลำดับที่สมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/thaiverse2023

  4. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชันกลอนสดจำนวน 80 ทีม ตามลำดับการสมัครทาง Google Forms กรณีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการประชันกลอนสดมากกว่า 2 ทีม คณะกรรมการจัดงานจะพิจารณาตามลำดับการสมัครทาง Google Forms

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจํานงค์ ทางอีเมล thaiverse.arts.su@gmail.com เท่านั้น