3171-bg
การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2566
3171-bg
การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2566
previous arrow
next arrow

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หลักสูตร 3+1 (หลักสูตรปกติ) และ 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หลักสูตร 3+1 (หลักสูตรปกติ) และ 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)

ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องยืนยันสิทธิ์ !

โดยส่งแบบยืนยันสิทธิ์ที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566

และเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลต่อไป

คณะอักษรศาสตร์รับสมัคร

นักศึกษาอักษรศาสตร์โครงการปกติ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอกภาษาจีน

และนักศึกษาโครงการพิเศษเอเชียศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาเวียดนาม

เข้าร่วม โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และ 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ระยะเวลารับสมัคร: 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

* ในการสมัคร ให้นักศึกษาใช้ email account @silpakorn.edu หรือ @gmail.com *

หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ)

หลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)