ml-bg
งานวิจัย

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการหรือทดลองงานหรืออยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ
 2. ผลงานที่นำเสนอต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของผู้ขอรับทุน
 3. หากที่เคยได้รับการทุนสนับสนุนแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอในครั้งก่อน ที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนครั้งต่อไป
 4. เป็นเจ้าของผลงาน หรือมีส่วนร่วมในการเขียนหรือผลิตผลงานที่ได้รับหนังสือตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในกรณีที่ผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคนจะขอสมัครรับทุนได้เพียง 1 คน ต่อ 1 ผลงานวิจัย
 5. หากผู้ขอรับทุนเคยได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศจากคณะฯ แล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณนั้นได้อีก

ประเภทของการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

 1. เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation)
 2. เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (poster) โดยต้องมีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย
 3. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่น เช่น นิทรรศการหรือการจัดแสดง

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ

 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ อาจให้การสนับสนุนทั้งหมด หรือบางส่วน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่ใช้อยู่ ยกเว้นค่าพาหนะเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศให้เบิกได้เฉพาะในอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดเท่านั้น

ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

 1. ผู้ขอรับทุนต้องส่ง แบบขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ (แบบ กว.อ.3) โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ (คณะกรรมการประจำคณะฯ) เห็นชอบให้ได้รับทุนแล้ว คณะฯจะอนุมัติค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ตามใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินเฉพาะรายการ และอัตราที่กำหนดตามแนวทางการดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายหลังจากได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
 3. ผู้ได้รับทุนต้องส่ง รายงานการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ภายใน 20 วัน หลังจากสิ้นสุดการนำเสนอ (กรณีที่ได้รับทุนทั้งจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ และจากส่วนกลางให้ส่งรายงานฉบับเดียว)

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. แบบขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ (แบบ กว.อ. 3)
 2. สำเนาผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และงานสร้างสรรค์ที่จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือบทคัดย่อที่จะนำเสนอในการประชุม
 3. เอกสารแสดงการได้รับการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเสนอผลงานจากองค์กรผู้จัดประชุม
 4. อัตราค่าตั๋วเครื่องบินและค่าลงทะเบียน
 5. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอในครั้งก่อนที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (กรณีที่เคยได้รับทุนสนับสนุนแล้ว)

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

อ่าน ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://arts.su.ac.th/ois/wp-content/uploads/rules/rs007.pdf

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ที่ https://arts.su.ac.th/ois/wp-content/uploads/forms/finance12.docx