การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าเกณฑ์ การแก้ค่า I และการเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน การเปลี่ยน ย้ายกลุ่มการเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ และการเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท การชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าเพิ่ม – ถอนรายวิชา การแก้ค่า I ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ทั้งนี้ให้นักศึกษา ดำเนินการยื่นเรื่องและดำเนินการในระบบ REG ด้วยตนเอง ให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 (ก่อนเวลา 16.30 น.) ** หากพ้นจากวันดังกล่าวคณะฯ จะไม่มีการพิจารณาการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน เป็นกรณีพิเศษ (ตามมติที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552) **

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3+1 และ 7+1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และหลักสูตร 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.su.ac.th/xchange3171/

แนะนำลงทะเบียน-ยื่นคำร้อง-ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ลงทะเบียนออนไลน์ แก้ปัญาตารางเรียนซ้ำซ้อน แก้ปัญหาตารางสอบซ้ำซ้อน หน้าจอลงทะเบียนค้าง เพิ่มหรือถอนวิชาไม่ได้ ค้างชำระเงิน ทำให้ลงทะเบียนวิชาไม่ได้ มีข้อความ “รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข” มีข้อความ “จำนวนที่นั่งเต็ม” จ่ายค่าลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน 22 หน่วยกิตอย่างไร ลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต แล้วถอนวิชา จะได้รับเงินคืนหรือไม่ ค้นหาวิชาที่จะลงทะเบียนไม่พบ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา ชั้นปี 5 จะได้ปรับลดค่าเทอมหรือไม่ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาลงทะเบียนเลือกเสรีนอกคณะ ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ การให้บริการคำร้อง การให้บริการคำร้องขอลาออกและขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย การให้บริการคำร้องขอกลับเข้าศึกษา การให้บริการคำร้องขอลาพักการศึกษา การให้บริการคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ การให้บริการคำร้องวิชาเอก วิชาโท การให้บริการคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน การให้บริการคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียน การให้บริการบัตรถอนรายวิชา (ติด W) การให้บริการคำร้องขอหนังสือติดต่อเก็บข้อมูล การติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา การจัดโครงการออนไลน์ ทุนการศึกษา การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายเก่า การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายใหม่