การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนรายวิชา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม หรือ คณะเดิม ก่อนเทียบโอน มีสิทธิ์ขอเทียบโอนได้ ครั้งเดียว ยื่นคำร้องตามเวลาที่คณะฯ กำหนด 2. เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา จะเป็นไปตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ในการพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาที่มีในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่ำ C หรือ 2.00 รายวิชาและหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตร รายวิชาที่เทียบโอนจะรายงานในใบระเบียนผลการศึกษาเฉพาะรหัสชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต และบันทึกสัญลักษณ์ T ในรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนโดยไม่นำมาคิดค่าระดับเฉลี่ย เว้นแต่ เป็นกรณีที่นักศึกษาที่ขอเทียบโอนเป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีเช่นนี้ให้นำผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร 3. เอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนรายวิชา คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา  [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⇓] แบบระบุรหัสวิชาที่ประสงค์เทียบโอน  [ดาวน์โหลดแบบระบุฯ ⇓] ควรศึกษา [รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ⇓]  [หมวดวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ ⇓]  [ข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอน ⇓]  ประกอบ […]

ประกาศเจตนารมณ์ “No Gift Policy” และ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศฯ”

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3+1 และ 7+1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และหลักสูตร 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.su.ac.th/xchange3171/