นักศึกษาสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรี Action ครั้งที่ 3

ข่าวอื่นๆ