ภาควิชาภาษาอังกฤษรับสมัคร อาจารย์ชาวต่างชาติ (รับสมัครถึง 26 เมษายน 2567) new

The English Department, Faculty of Arts, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom, is inviting applications for an English lecturer. The English Department, Faculty of Arts, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom, is inviting applications for an English lecturer.Applicants must be native speakers of English with a valid ID and authenticated credentials, […]

คณะอักษรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะอักษรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสองปริญญา ของสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ในฐานะคณะต้นแบบ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านรายละเอียดได้ที่ https://th.kku.ac.th/178530/?fbclid=IwAR3q930cz5BgM1v9To7yUt8aEm4-WWUrhIDzbnicmVSjontpi9Qvlj10hzA

ประกาศเจตนารมณ์ “No Gift Policy” และ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศฯ”

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และ 2566

รายชื่อบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 (พนักงานฯ) ประถมาภรณ์มุงกุฎไทย นายวันชัย สีลพัทธ์กุล (เกษียณปี 2565) ตริตราภรณ์ช้างเผือก นายประสิทธิ์ชัย จิรประสิทธินนท์ นายสกนธ์ ม่วงสน ตริตราภรณ์มงกุฎไทย นายปวริส มินา จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก นายธีรัช รำแพนเพชร นายยงยุทธ วิถีไตรรงค์ นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย นายสนั่น หวานแท้ นางบุรียา แตงพันธ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก นายนันทิช แก้วมุณี นางสาววรรณา วงษ์ธง รายชื่อบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 (ลูกจ้างประจำ) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย นายวัชรินทร์ ตรีพารา รายชื่อบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (พนักงานฯ) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย นายอภิเศก ปั้นสุวรรณ ตริตราภรณ์ช้างเผือก นายคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง นายปัญญา จันทโคต นายพิพัฒน์ สุยะ […]