คณะอักษรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะอักษรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสองปริญญา ของสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ในฐานะคณะต้นแบบ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านรายละเอียดได้ที่ https://th.kku.ac.th/178530/?fbclid=IwAR3q930cz5BgM1v9To7yUt8aEm4-WWUrhIDzbnicmVSjontpi9Qvlj10hzA

โครงการอักษราวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการอักษรวิชาการ 55 ปี อักษรศาสตร์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อความยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทศรรการ การประกวด/แข่งขัน ห้องเรียนจำลอง การเสวนา/อบรม และการออกร้านค้า จากภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ