ml-bg
International

Study aboard (การศึกษาในต่างประเทศ)

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโครงการศึกษาในต่างประเทศหลากหลากโครงการ ดังนี้

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3+1

นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) สามารถเลือกเรียนเป็นหลักสูตรแบบ 3+1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่คณะอักษรศาสตร์กำหนด ที่มีข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา) กับมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะอักษรศาสตร์ โดยเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ 3 ปีการศึกษา และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 6 และ 7 ของหลักสูตร) และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ไปศึกษาได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
  2. เป็นนักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
  3. พิจารณาคัดเลือกจากค่าระดับคะแนนในวิชาภาษาต่างประเทศที่จะไปศึกษา

หมายเหตุ : สำหรับค่าใช้จ่ายของโครงการ คณะฯ จะแจ้งให้ทราบในช่วงการรับสมัคร

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 7+1

นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (เลือกเรียนภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเวียดนาม) สามารถเลือกเรียนเป็นหลักสูตรแบบ 7+1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่คณะอักษรศาสตร์กำหนด ที่มีข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา) กับมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะอักษรศาสตร์ โดยเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 7 ภาคการศึกษา เรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 6 ของหลักสูตร)และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ไปศึกษาได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
  2. เป็นนักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
  3. พิจารณาคัดเลือกจากค่าระดับคะแนนในวิชาภาษาต่างประเทศที่จะไปศึกษา

หมายเหตุ : สำหรับค่าใช้จ่ายของโครงการ คณะฯ จะแจ้งให้ทราบในช่วงการรับสมัคร

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีดังนี้

  1. ทุนการศึกษาจาก Daito Bunka University
  2. ทุนการศึกษาจาก Hiroshima City University
  3. ทุนการศึกษาจาก Osaka University
  4. ทุนการศึกษาจาก Tokyo Gakugei University

ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น แบบระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ ทุนการศึกษาจากเมืองฮิกาชิคาวะ (Higashikawa) จังหวัดฮอกไกโด