ml-bg
International

Excursion (การทัศนศึกษาในต่างประเทศ)

โครงการทัศนศึกษาในต่างประเทศของคณะอักษรศาสตร์ มีดังนี้

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ สาขาวิชาเอเชียศึกษา

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝึกใช้ภาษาเอเชียที่ตนได้ศึกษามาอีกด้วย

โครงการพัฒนานักศึกษา Visionary Arts ณ ต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความร่วมมือกัน รวมถึงทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม โดยคณะอักษรศาสตร์คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวนร้อยละ 10 จากทุกสาขาวิชา ให้เข้าร่วมโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ฝรั่งเศสสัมพันธ์ ภาคฤดูร้อนในประเทศฝรั่งเศส

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาเอก-โท ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3-4 ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเจ้าของภาษา ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวฝรั่งเศส ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษา เพิ่มพูนความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างยิ่งขึ้น