เกี่ยวกับโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์เขียนตำราและหนังสือวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนในคณะฯ และแวดวงวิชาการ เพื่อใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงและเพื่อส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา และหนังสือวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ ให้แพร่หลายในวงกว้าง นอกจากการจัดพิมพ์ตำรา และหนังสือฯ แล้วโครงการฯยังสนับสนุนเงินทุนค่าจัดพิมพ์ตำราและหนังสือของอาจารย์ที่จัดพิมพ์เองด้วย

     โครงการตำราและหนังสือสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือวิชาการที่มีเนื้อหา / ลักษณะดังนี้

  1. หนังสือ / ตำรา  เพื่อใช้เป็นหนังสือ / ตำรา สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานระดับต้นของคณะอักษรศาสตร์
  2. หนังสือ / ตำรา  เพื่อใช้ค้นคว้าและอ้างอิงรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์
  3. หนังสือ / ตำรา  ที่บุคลากรเคยใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  และปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนให้มีลักษณะเป็นหนังสือและตำรา
  4. หนังสือรวมบทความทางวิชาการ  ที่มีความเป็นเอกภาพของการนำเสนอและมีคุณภาพดีทางวิชาการ
  5. หนังสือแปลทางวิชาการ ซึ่งผู้เสนอขอต้องรับผิดชอบเรื่องติดต่อการขอลิขสิทธิ์การจ่ายค่าลิขสิทธิ์และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  6. หนังสือ / ตำราที่ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่น่าสนใจโดยมีเอกภาพของการนำเสนอและมีคุณภาพดีทางวิชาการ

     โครงการตำราและหนังสือยังสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือ / ตำราของบุคลากรที่ดำเนินการจัดพิมพ์ด้วยทุนตนเอง  โดยสนับสนุนทุนการพิมพ์หนังสือ / ตำราร้อยละ 30 ของค่าจัดพิมพ์ทั้งหมด  แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการสนับสนุนค่าจัดพิมพ์ต้องระบุในหนังสือที่จัดพิมพ์ว่า ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตำราและหนังสือ  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และต้องมอบหนังสือ / ตำราที่จัดพิมพ์ให้แก่โครงการตำราและหนังสือ  จำนวน  50  เล่ม

     นอกจากนี้โครงการตำราและหนังสือยังสนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิจิตรศิลป์

คณะกรรมการโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยที่ปรึกษา
2.รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพประธาน
3.รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์กรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรีกรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์กรรมการ
6.อาจารย์คงกฤช ไตรยวงค์กรรมการ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสงกรรมการ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทองกรรมการ
9.อาจารย์กัณฑ์อเนก จารุรักษากรรมการ
10.อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์กรรมการ
11.นางพัชรินทร์  แสงทองเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยที่ปรึกษา
2.รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพประธาน
3.รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์กรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรีกรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์กรรมการ
6.อาจารย์คงกฤช ไตรยวงค์กรรมการ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสงกรรมการ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทองกรรมการ
9.อาจารย์กัณฑ์อเนก จารุรักษากรรมการ
10.อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์กรรมการ
11.นางพัชรินทร์  แสงทองเลขานุการ

ระเบียบเกี่ยวกับโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบ มศก. ว่าด้วยกองทุนโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบถาม / สั่งซื้อ

0 3410 9686 ต่อ 205594