หนังสือชุดรู้รอบรอบรู้

พัฒนาการของธงชาติไทย (2553)

ราคา 90 บาท (100 หน้า)

บรรณนิทัศน์งานวิจัยที่ศึกษาเปรียบต่างไวยาการณ์ภาษาเยอรมันกับภาษาไทย (2553)

ราคา 90 บาท (105 หน้า)

วรรณกรรมฟองตาสติกฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่ 19-ปัจจุบัน (2554)

ราคา 90 บาท (108 หน้า)

จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ (2554)

ราคา 90 บาท (104 หน้า)

ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945-1975

ราคา 90 บาท (100 หน้า)

ยุโรป: สงครามและสันติภาพ ค.ศ.1939-1950

ราคา 90 บาท (106 หน้า)

ซอล่องน่าน

ราคา 90 บาท (106 หน้า)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณคดีในฝรั่งเศส

ราคา 90 บาท (108 หน้า)

ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสังเขป

ราคา 140 บาท (166 หน้า)

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน-ล้านนา

ราคา 90 บาท (137 หน้า)