หนังสือโครงการตำรา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Introduction to Integrated Library Systems)

ราคา 280 (233 หน้า)

โครงสร้างภาษาเยอรมัน (German Structure)

ราคา 250 บาท (252 หน้า)

ภาษาไทยเพื่ออักษรศาสตร์

ราคา 250 บาท (287 หน้า)

นวทัศนวรรณคดีศึกษา (2549)

ราคา 180 บาท (285 หน้า)

การใช้ภาษาไทย (2552) พิมพ์ครั้งที่ 2

ราคา 180 บาท (207 หน้า)

รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม (2553 ) พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา 390 บาท (656 หน้า)

ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย (2554) พิมพ์ครั้งที่ 1

ราคา 200 บาท (292 หน้า)

ไวยากรณ์เยอรมันสำหรับผู้เรียนระดับต้น (2554)

ราคา 200 บาท (170 หน้า)

German Film ภาพยนตร์เยอรมัน ค.ศ. 1895-2011

ราคา 140 บาท (178 หน้า)

สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล

ราคา 140 บาท (176 หน้า)