อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวิน

ผลงานทางวิชาการ Hannapachewin, Arphakorn. “Exotismus und Fremdverstehen am Beispiel Thailands und Deutschlands”. Masterarbeit, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät. Universität Bayreuth, 2017. อาภากร หาญนภาชีวิน. “ลูกเธอ ลูกฉัน ลูกเรา: รูปแบบครอบครัวแพ็ทช์เวิร์คในวรรณกรรมเด็กภาษาเยอรมัน”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค. 2563): หน้า 107-118. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ, อาภากร หาญนภาชีวิน, อันนา คือเบล, และเซ็พพ์ ลันท์กราฟ. สอนภาษาเยอรมันผ่านบทเพลงโควิด – 19. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร (2563). ประสบการณ์ พฤษภาคม 2554 Scolarship Student by The […]

อาจารย์อันนา คือเบล

ประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 23 เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2563 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2563 ผู้ให้คำแนะนำเรื่องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ (ตำแหน่งอิสระ) สาขาวิชาที่สนใจ ไวยากรณ์เยอรมัน การเรียนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสมัยใหม่ การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนภาษา การผลิตสื่อเพื่อการเรียนภาษา วิทยานิพนธ์ Kuebel, Anna. “Die Rezeption von Erich Kästners” Emil und die Detektive “als Schullektüre in Thailand.” Masterarbeit, Ramkhamhaeng Universität, 2016. ผลงานตีพิมพ์ หนังสือ กรกช […]

ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ มูลนิธิคอนราด อาเดเนาว์ กรุงเทพฯ ม.ค. 2534 – เม.ย. 2541 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมของผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ธ.ค. 2546 – มี.ค. 2550 ผู้ช่วยสอนและวิจัยประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันสถาบันภาษาและวรรณคดีเยอรมัน มหาวิทยาลัยเบิร์น ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2541 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ 14 พ.ค. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ 7 ต.ค. 2554 รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยศิลปากร ตั้งแต่ 10 ม.ค. 2560 ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยศิลปากร รางวัลที่ได้รับ “TRF-CHE 2010 Young Researcher Award” […]