อาจารย์ศากุน ภักดีคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ปรัชญาจีน ปรัชญาสิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ ปรัชญาสตรี วิทยานิพนธ์ ศากุน ภักดีคำ. “บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อ. (The Role of Emotion in Confucius’ Ethics).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์ ศากุน ภักดีคำ. (2552) “ความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์ของผู้หญิงกับธรรมชาติ: การศึกษาและวิจารณ์ทัศนะของวาล พลัมวูด.” ใน จุดยืน: stance วารสารสตรีนิยมไทย. 3: 29-55. ศากุน ภักดีคำ. (2551). “ความอายกับวิญญูชน: มโนทัศน์เรื่องความอายในปรัชญาของขงจื่อ.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30, 1 : 218-252.

อาจารย์ชลลดา นาคใหญ่

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ ชลลดา นาคใหญ่. (2558). “ทุนนิยม : ปัญหาความไม่เสมอภาคและวิถีแห่งการกดขี่ขูดรีด.” วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนา แห่งประเทศไทย, 10, 1: 81-113. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ

สาขาวิชาที่สนใจ อภิปรัชญา ญาณวิทยา ปรัชญาภาษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาเทคโนโลยี ประวัติปรัชญา วิทยานิพนธ์ พิพัฒน์ สุยะ. “ทัศนะของไควน์เรื่องการไม่สามารถกำหนดได้ของการแปล (Quine On Indeterminacy of Translation).” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พิพัฒน์ สุยะ และคณะ. (2560). “วิธีวิทยาทางปรัชญา”. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2558. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หนังสือ ตำรา พิพัฒน์ สุยะ (บรรณาธิการ). (2556). อภิชญาจารย์: หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่อาจารย์ธีรศักดิ์ โอภาสบุตร เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. ________. (บรรณาธิการ). (2555). สุวิชญาจารย์: หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร นิรัญราชและอาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์ เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี. นครปฐม: […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ปรัชญาอินเดีย ศาสนาฮินดู ศาสนาในสังคมปัจจุบัน ปรัชญาอไทฺวตเวทานตะ วิทยานิพนธ์ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. “ มายา กับสถานภาพของความดี – ชั่วในปรัชญาเวทานตะของศังกราจารย์.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. (2556). “พระพิฆเนศวร์ : การบูชาตามหลักศาสนาฮินดู”. วารสารเมืองโบราณ,39, 1 (2556) : 96-100. ________. (2551). “Ganesh Chaturthi : คเณศจตุรถี วันเกิดพระคเณศ.” Happen Thai 03 : 14-15. ________. (2547). “ความเข้าใจเรื่องโยคะ.” ใกล้หมอ 28, 8 : 94-97. ผลงานสร้างสรรค์ ศรีหริทาส(นามแฝง)(แปล). “วิมุกโตทัย : […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงกฤช ไตรยวงค์ (ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาที่สนใจ ปรัชญาภาคพื้นทวีปยุโรป เฮอร์เม็นนิวติกส์ ปรัชญาเอ็กซิสเท็นเชียลลิสม์ ปรัชญาตะวันตกสมันกลาง ปรัชญาวรรณกรรม วิทยานิพนธ์ คงกฤช ไตรยวงค์. ทัศนะอัตลักษณ์เชิงเรื่องเล่าของปอล ริเกอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พิพัฒน์ สุยะ และคณะ. (2560). “วิธีวิทยาทางปรัชญา”. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2558. (ผู้ร่วมวิจัย) คงกฤช  ไตรยวงค์. (2556). “ความสัมพันธ์แบบพบหน้าค่าตาในฐานะเงื่อนไขของจริยาสตร์ตามทัศนะของ เอมมานูเอล เลวีนาส” (Face-to-Face Relation as a Condition for Ethics in Emmanuel Levinas’ Philosophy) ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “สร้างแผนที่จริยศาสตร์” (Mapping Ethics) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). Proceedings คงกฤช ไตรยวงค์. […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ พุทธศาสนา พุทธปรัชญา วิทยานิพนธ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน. “ทฤษฎีความจริงในพุทธปรัชญาเถรวาท.”  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. ผลงานวิจัย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน และคณะ. (2556). “โครงการ “สร้างแผนที่จริยศาสตร์””. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2554. ชาญณรงค์ บุญหนุน และคณะ. “อารมณ์กับจริยศาสตร์“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). _________. “100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ชาญณรงค์  บุญหนุน และศากุน  ภักดีคำ. “โครงการวิจัยอารมณ์กับจริยศาสตร์“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ชาญณรงค์ บุญหนุน. (2550). โครงการวิจัยเพื่อเสนอรายงานข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวโน้มจำนวนและคุณภาพพระสงฆ์ในชนบทประเทศไทย. […]