อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย (ลาศึกษาต่อ)

ผลงานวิจัย Proceedings ระดับชาติ สุรศักดิ์ ประดับถ้อย. (2560). “การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ “โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม” ของ อัล แบรต์ โกเฮน.” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7, 48-58, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 30 มิ.ย. 2560.

อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง (ลาศึกษาต่อ)

Theses Junfeung, P (2017). Étude contrastive du lexique verbal causatif français et thaï. Published thesis with distinction (mention très bien), université Grenoble Alpes. Junfeung, P (2016). Équivalents fonctionnels en thaï de la construction factitive faire +Vinf en français. Published thesis with distinction (mention très bien), université Stendhal Grenoble III. Research Interests Lexicology Semantics Morphosyntax Contrastive […]

อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส วิทยานิพนธ์ รัชฎาพร ฤทธิจันทร์. “Au cours du XVIIe siècle au Siam, un nouveau pas dans le système scolaire : l’école des missionnaires français.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฝรั่งเศสศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. Rittichan, Ratchadaporn. “L’ Education des jeunes filles au Siam au 20e siècle.” Mémoire du Diplôme d’Etudes Approfondies, Paris : INALCO, 2003.