ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945-1975

ผู้แต่ง : พวงทิพย์ เกียรติสหกุล

วิเคราะห์พัฒนาการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นระหว่างการเข้ายึดครองของสหรัฐอเมริกา (Japanese Occupation ค.ศ.1945-1952) ตามความเห็นชอบของฝ่ายพันธมิตรที่เข้ามาดำเนินการลงโทษผู้ก่อสงคราม ยุบกองทัพ ปฏิรูประบอบการปกครองตามแนวทางประชาธิปไตย ตลอดจนฟื้นฟูบูรณะประเทศในด้านต่างๆ หลังสงครามเพื่อให้ญี่ปุ่นมีเสถียรภาพในการเป็นปราการเพื่อต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ในซีกโลกตะวันออก… ศึกษาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ทำให้เกิด “ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลังสงคราม”… พัฒนาการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็เจริญรุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวในต้นทศวรรษ 1970… ท้ายที่สุด ก็ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา…

หลังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับสารัตถประโยชน์และเข้าใจกระบวนการพัฒนาฟื้นฟูประเทศสมัยใหม่ รวมทั้งได้เรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ชี้ให้เห็นว่า “อำนาจเศรษฐกิจที่ปราศจากกองทัพ” ก็สามารถสร้างประเทศให้มีบทบาทเป็นผู้นำโลกได้เช่นกัน…

ราคา 90 บาท (100 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ