ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Introduction to Integrated Library Systems)

ผู้แต่ง: จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเกิดขึ้นมาจากแนวคิดการดำเนินงานภายในห้องสมุดโดยทำการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับงานประจำที่ทำในห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืน และงานวารสาร ทำให้เกิดเป็นระบบงานห้องสมุดหรือโมดูล (module) ที่นำมาใช้งานเพื่อบริหารจัดการงานทั้งหมดซึ่งมีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 7 บท ได้แก่

  1. ห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  3. ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ
  4. มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  5. การคัดเลือก ประเมิน และนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้
  6. ประเภทของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  7. แนวโน้มการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ในตอนท้ายของหสังสือได้รวบรวมรายชื่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่น่าสนใจพร้อมตัวแทนจำหน่าย และมีตัวอย่างการเขียน คำขอสำหรับข้อเสนอ (Request for Proposal : RFP) และการเขียนร่างของเขตงาน (Therms of Reference : TOR)

ราคา 280 (233 หน้า)

สั่งซื้อหนังสือ ติดต่อผู้เขียนได้ทางอีเมล chanlun_j@su.ac.th

หนังสือที่น่าสนใจ