ภาษาไทยเพื่ออักษรศาสตร์

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

ตำรา ภาษาไทยเพื่ออักษรศาสตร์ เล่มนี้ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา 410 101 ภาษาไทยเพื่ออักษรศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยขั้นสูง ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นนักอักษรศาสตร์มีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษา สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมในบริบทที่หลากหลาย สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และใช้เหตุผลในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาไทยได้ อันจะทำให้เป็นบัณฑิตผู้สมสง่าและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมแห่งความหลากหลายเช่นปัจจุบัน

อนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเล่มนี้จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาไทยได้ด้วยตามสมควร

ราคา 250 บาท (287 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ