บุหงารายา : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของชาวมลายู

ผู้แต่ง : ชุลีพร วิรุณหะ

ศึกษาประวัติศาสตร์จากงานเขียนพื้นเมืองที่บันทึกอดีตของชาวมลายูและทำความ รู้จักโลกมลายูจากปากคำของชาวมลายู เนื้อหาของหนังสือว่าด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับ ความสืบเนื่องของรัฐจากพงศาวดาร “ซจาเราะห์ มลายู” ของอาณาจักรมะละกา ความสัมพันธ์ ระหว่างชาวบูกีส์กับชาวมลายูจากพงศาวดาร และเรียนรู้วิธีที่ชาวมลายูเผชิญหน้ากับความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จาก “ฮิกายัต อับดุลเลาะห์” ใน ฮิกายัต ปัตตานี” ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี และจาก “ฮิกายัต มรง มหาวังสา” ฯลฯ

ราคา 200 บาท (245 หน้า)

“หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2552 และพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553”

หนังสือที่น่าสนใจ