ศิลปะในศตวรรษที่ 20 (20th Century Art) พัฒนาการและจุดเปลี่ยนจากศิลปะสมัยใหม่ถึงหลังสมัยใหม่

ผู้แต่ง : สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

หนังสือศิลปะในศตวรรษที่ 20 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวที่เป็นกระแสหลักของศิลปะในศตวรรษที่ 20 ในสามประเด็นที่สำคัญ คือ

  1. พัฒนการของแนวคิดในการต่อต้านแบบแผนจารีตประเพณีตามแบบศิลปะวิชาการ
  2. พัฒนาการจากความสมจริงและศิลปะที่ใช้วัตถุเป็นตัวแทน มาสู่การสร้างงานในลักษณะนามธรรม
  3. พัฒนาการของแนวคิดในการวิพากษ์จารีต และแนวคิดเชิงมโนทัศน์ในศิลปะ มาสู่แนวคิดในการรื้อสร้างในยุคหลังสมัยใหม่

โดยนัยหนึ่งเป็นความพยายามเสนอให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการและการคลี่คลายของศิลปะในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็สามารถแจกแจงและวิเคราะห์ให้เห็นถึงรากฐานทางความคิด อิทธิพล และความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในแง่มุมต่างๆ ของแต่ละแนวคิดและลัทธิที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างเป็นระบบ

ราคา 500 บาท (284 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ