การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ผู้แต่ง : ระเบียบ สุภวิรี

เนื้อหาสำคัญภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติหอสมุดและการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การกำหนดเลขหมู่ คำสำคัญที่ใช้ในหนังสือคู่มือ เลขหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขหนังสือเพื่อการขยายเลขหมู่หรือคัตเตอร์เลขหมู่ ตาราง และแผนการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด A-Z และแบบฝึกหัด

หนังสือที่น่าสนใจ