การใช้ภาษาไทย (2552) พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสำราญ

ว่าด้วยทักษะการใช้ภาษาทั้งเรื่องการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เพื่อให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้ทักษะของภาษาทุกด้านดังกล่าวเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ราคา 180 บาท (207 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ