จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ (2554)

ผู้แต่ง : วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งในอดีตของสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยในประวัติศาสตร์ไทย แต่ก็คงพอจะบอกเรื่องราวที่ผ่านมาของ “สยาม” ได้บ้าง และคงพอจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบ้านเมือง กลุ่มคน สงคราม และโลกทัศน์ของคนในอดีตได้มากพอที่จะช่วยให้สามารถนำอดีตมาใช้กับปัจจุบันได้ หนังสือใช้มุมมองด้านเศรษฐกิจ-สังคมเป็นหลัก ซึ่งทำให้ได้ภาพประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากที่เคยศึกษากันมา ซึ่งมักเน้นด้านการเมืองการปกครอง

หนังสือเล่มนี้ต้องการชี้ให้เห็นการใช้หลักฐาน และการเลือกข้อเท็จจริงในอดีตเพื่อสะท้อนภาพของกรุงศรีอยุธยาและกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ การเป็นเมืองท่าการค้า ระบบไพร่ที่ควบคุมสังคม การติดต่อสัมพันธ์กับตะวันตก รวมไปถึงการสงคราม ล้วนพิจารณาได้จากมุมมองทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย แม้แต่โลกทัศน์ของผู้นำในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็เกิดพัฒนาการขึ้นเนื่องมาจากประสบการณ์ทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของผู้นำ ซึ่งมีผลต่อการปฏิรูปสังคมและระบบการปกครอง

ราคา 90 บาท (104 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ