ซอล่องน่าน

ผู้แต่ง : สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

หนังสือซอล่องน่าน เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับซอล่องน่านโดยละเอียด ด้านขนบจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้อง ด้านทฤษฎีดนตรีและการขับร้องที่นำเอาหลักวิชาการด้านสังคีตศิลป์ไทยเข้ามาอธิบายให้ชัดเจน สามารถเข้าใจง่ายขึ้น แล้วใช้ประกอบในการเรียนการสอนรายวิชา 431 222 ดนตรีไทยพื้นเมืองหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมการแสดง ภาคเหนือ ทั้งนี้ผู้เขียนได้รวบรวมขึ้นจากการค้นคว้าและประสบการณ์จริงในการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นเวลากว่า 3 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่วงการขับซอล่องน่าน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรมการแสดงขับซอล่องน่านของล้านนา

ราคา 90 บาท (106 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ