ดนตรีพื้นบ้านอีสาน-ล้านนา

ผู้แต่ง : สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

การเลื่อนไหลและการถ่ายเททางวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมาแต่ยุคโบราณ ทำให้วัฒนธรรมการดนตรีและศิลปะการแสดงของล้านนา ล้านช้าง และอีสานนั้น ก็มีความคล้ายคลึงกันดังปรากฏในวัฒนธรรมเครื่องดีดตระกูลพิณ วัฒนธรรมฆ้อง วัฒนธรรมไม้ไผ่ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องราวบางประเด็นเกี่ยวกับการดนตรีและการแสดงทั้งสองวัฒนธรรมไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นักวิชาการจะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไป ทั้งนี้อนุชนรุ่นหลังควรตระหนักถึงคุณค่าอันเป็นแก่นแท้ของดนตรีและศิลปะการแสดงต่างๆ เหล่านั้นที่บรรพบุรุษของตนได้รับการถ่ายทอดไว้และถ่ายทอดสืบต่อกันมา จึงควรให้ความสำคัญกับการสืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ดำรงอยู่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ราคา 90 บาท (137 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ