นวทัศนวรรณคดีศึกษา (2549)

ผู้แต่ง : สายวรุณ น้อยนิมิตร

รวมบทความวิชาการว่าด้วยวรรณคดีศึกษา 12 เรื่อง ซึ่งวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมทั้งที่เป็นวรรณคดีคลาสสิกและ วรรณกรรมร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ มีการใช้ทฤษฎีหลากหลายทำให้เกิดมุมมองหลายด้าน ที่สะท้อนมโนทัศน์ใหม่ในการศึกษาวรรณคดี

ราคา 180 บาท (285 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ