บทละครร่วมสมัย “ทุติยะวิเศษ”

ผู้แต่ง : มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

การนำนวนิยายเรื่อง “ทุติยะวิเศษ” ของศาสตราจารย์พิเศษ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ มาตีความและดัดแปลงเป็นละครร่วมสมัยนั้น เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวรรณกรรมและละครเวทีเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการนำเสนอในรูปแบบละครเวทีแบบสัจจนิยม (realistics theatre) ซึ่งใช้เทคนิคการแสดงรูปแบบคอนสแตนติน สตานิลาฟสกี้ (Constantin Stanilavski) โดยเน้นที่ประเด็นการศึกษาและผู้หญิง เป็นสาร (message) หลักในการนำเสนอ

ราคา 90 บาท (85 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ