บรรณนิทัศน์งานวิจัยที่ศึกษาเปรียบต่างไวยาการณ์ภาษาเยอรมันกับภาษาไทย (2553)

ผู้แต่ง : กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

เป็นการรวบรวมงานวิจัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 เป็นต้นมาข้อมูลที่ใช้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการวิจัยเรื่อง “ไวยากรณ์เยอรมันจากมุมมองของไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

แม้ว่าโดยภาพรวมแล้ว งานวิจัยที่ศึกษาเปรียบต่างระหว่างภาษาทั้งสองนี้จะมีปริมาณไม่มาก แต่ก็มีเนื้อหาและวิธีการดำเนินการวิจัยที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในส่วนนี้ในวงกว้างมากขึ้น สามารถสื่อถึงนักวิชาการไทยที่ไม่รู้ภาษาเยอรมัน ตลอดจนนักวิชาการเจ้าของภาษาเยอรมันที่ไม่สามารถอ่านผลงานที่เขียนเป็นภาษาไทยได้ ผู้เขียนจึงจัดทำบรรณนิทัศน์นี้เป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาเยอรมัน

ราคา 90 บาท (105 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ